Regulamin

 

 
Artykuł 1. DEFINICJE 
 
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 
1  WŁAŚCICIEL SERWISU 
 
 Ogłoszenia-firmowe.pl
 
Mail : admin@ogłoszenia-firmowe.pl
 
2  OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE
prowadzony przez Właściciela Serwisu w języku polskim serwis ogłoszeniowy OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE, dostępny w domenie Hekko.pl, służący do publikowania Ogłoszeń.
3  OGŁOSZENIE 
informacja umieszczana w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE typu Sprzedam,   Poszukuję,   Kupię,   Współpraca,   Oferuję,   Usługi,   Praca, zamieszczona  przez Ogłoszeniodawcę, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym  Ogłoszenia w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami
4  UŻYTKOWNIK 
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Właściciela Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie
5  OGŁOSZENIOBIORCA
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia usługi lub towaru w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE 
6  OGŁOSZENIODAWCA
Użytkownik prezentujący za pośrednictwem OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE możliwość wykonania określonej Usługi, umieszczający w Serwisie Zlecenie typu Sprzedam,   Poszukuję,   Kupię,   Współpraca,   Oferuję,   Usługi,   Praca
7  KONTO
prowadzone dla Użytkownika przez Właściciela Serwisu pod unikalną nazwą (adres e-mail), w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE
8 REJESTRACJA
procedura zakładania Konta
9 FIRMA/y - ogłoszenie firmowe umieszczone w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE
10 REGULAMIN
niniejszy Regulamin 
 
 
Artykuł 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1  Regulamin określa zasady świadczenia przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników odpłatnych usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE.
2  Serwis OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług.
3  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE.
4  Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE jest skorzystanie z urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon) wyposażonych w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową
 
Artykuł 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE 
 
1  Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2  Osoby fizyczne powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE oraz hasła.
3  Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE oraz hasła.
4  Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE .
5  Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Właściciela Serwisu na stronach Serwisu oraz akceptację Regulaminu.
6  Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone, na warunkach określonych w Regulaminie. Wszelka komunikacja pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem będzie prowadzona drogą mailową lub pisemnie.
7  W terminie 14 dni od zawarcia umowy z Właścicielem Serwisu, Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej który znajduje się pod adresem https://ogłoszenia-firmowe.pl/faq/lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma lub złożenie oświadczenia przed jego upływem). Bieg terminu do odstąpienia od umowy biegnie od dnia zawarcia umowy.
8  W wyniku prawidłowej Rejestracji Właściciel Serwisu tworzy automatycznie/ w terminie nie dłuższym niż 24h. dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (adres e-mail) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE nazwy(adres e-mail) i hasła (logowanie). Utworzenie konta  może nastąpić także podczas wystawiania Ogłoszeń przez Ogłoszeniodawcę. W takim przypadku serwis  OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE automatycznie tworzy konto Użytkownika korzystając z podanych podczas wystawiania Ogłoszenia, adres e-mail i hasła bądź kiedy hasło nie jest podane tworzone jest ono automatycznie
9  Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE . Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa powyżej, w trakcie korzystania z usług OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE , a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
10 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto
11 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
12 Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta firmowe mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcę w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
13 Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Właściciel Serwisu może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
 
Artykuł 4. OGÓLNE WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ
 
1  Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (usług) na zasadach określonych w Regulaminie.
2  Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy. Właściciel Serwisu nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia.
3  Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Ogłoszeniodawcę, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w ewidentnie błędnej kategorii.
4  Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
5  Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Właściciela Serwisu.
6  Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Ogłoszenia, a także oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.
 
Artykuł 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU i REKLAMACJE
 
1  Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Ogłoszeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość,bezpieczeństwo lub legalność przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w Ogłoszeniach, zdolność Użytkowników do wykonania umowy oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.
2  Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy
3  Właściciel Serwisu może usunąć  Ogłoszenie w przypadku, gdy czynności związane z Ogłoszeniem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Właściciela Serwisu. Wskutek usunięcia  Ogłoszenia informacje dotyczące tego Ogłoszenia  przestają być dostępne w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE , dalsze czynności w ramach tego Ogłoszenia są niemożliwe.
4. Właściciel Serwisu odpowiada za techniczną funkcjonalność serwisu i jego dostępność dla Użytkowników. W przypadku konieczności zakłóceń w działaniu serwisu, Użytkownik może zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem admin@ogłoszenia-firmowe.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Właściciela Serwisu w terminie  14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Użytkownika Właściciel Serwisu, zwróci Użytkownikowi opłatę pobraną przez Serwis w związku z transakcją objętą reklamacją. 
 
Artykuł 6. OPŁATY 
 
1  Usługi świadczone przez Właściciel Serwisu w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE   są odpłatne. Wysokość opłat za poszczególne usługi i ich opcje:
 Okres na jaki zostaje dodana firma/ogłoszenie:
    - 10 dni - darmowe
    - 14 dni - 3,00 zł
    - 30 dni - 5,00 zł
    - 60 dni - 9,00 zł
    - 180 dni - 16,00 zł
Promowanie fimy/ogłoszenia - 12 zł 
Potwierdzenie zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE , potwierdzający dokonanie zakupu usług.
2  Publikacja fimy/ogłoszenia  następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne.Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł  Ogłoszenia oraz adres e-mail,który był użyty do zamieszczenia fimy/ogłoszenia  w Serwisie OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE 
3  W przypadku usunięcia lub dezaktywacji fimy/ogłoszenia  przed wygaśnięciem okresu na jaki ogłoszenie/firma została dodana lub promowana, ponowna reaktywacja fimy/ogłoszenia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
4 Fimy/ogłoszenia  niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana opłata  nie będzie zwracana.
5  W razie zmian w treści fimy/ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia fimy/ogłoszenia . W takim przypadku Właściciel serwisu zastrzega sobie też prawo do niezwracania pobranej opłaty.
6  W sprawach nieuregulowanych  zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE
 
Artykuł 7. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 
1  Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 
Artykuł 8. OPINIE
 
1.Treści opinii na temat danej firmy oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE .
3 Opinia jest zawsze przyporządkowana do konkretnego Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny oraz odpowiedzi.
4 Opinia oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
5 Właściciel Serwisu nie ingeruje w treści ocen oraz odpowiedzi Właściciel Serwisu usuwa ocenę lub odpowiedź, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych.
6 Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie opini, na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie transakcji, które nie doszły do skutku.
 

 

Artykuł 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1  Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela Serwisu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE (adres e-mail) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel Serwisu zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4  Właściciel Serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Właściciel Serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 
Artykuł 10. ZMIANY REGULAMINU
 
1  Właściciel Serwisu może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu.
2  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Właścicielem Serwisu.
 
Artykuł 11. ROZWIĄZANIE UMOWY
 
1  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Właścicielem Serwisu (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stronie https://ogłoszenia-firmowe.pl/faq/ formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy i przesłaniu go na adres admin@ogłoszenia-firmowe.pl a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (adresu e-mail), Imienia , Nazwiska oraz daty zawarcia umowy. Właściciel Serwisu może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o  jej potwierdzenie
2  W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
3  Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Właściciela Serwisu za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia
4  Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Właściciela Serwisu, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.
 
Artykuł 12. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
 
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właściciel Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela Serwisu w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciel Serwisu w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 
Artykuł 13. WAŻNOŚĆ
 
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 
 
 
Napisz do Nas