Regulamin - Bezpłatne ogłoszenia firmowe, katalog firm, biznes, usługi, wymiana

  


Regulamin serwisu Bezpłatne ogłoszenia firmowe, katalog firm, biznes, usługi, wymianaArtykuł 1. DEFINICJE 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1  WŁAŚCICIEL SERWISU 

 Ogłoszenia-firmowe.pl
 
Mail : webmaster@ogłoszenia-firmowe.pl

2  OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE
prowadzony przez Właściciela Serwisu w języku polskim serwis ogłoszeniowy OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE, dostępny w domenie Netdc.pl, służący do publikowania Ogłoszeń.
3  OGŁOSZENIE 
informacja umieszczana w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE typu Sprzedam,   Poszukuję,   Kupię,   Współpraca,   Oferuję,   Usługi,   Praca, zamieszczona  przez Ogłoszeniodawcę, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym  Ogłoszenia w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami
4  UŻYTKOWNIK 
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Właściciela Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie
5  OGŁOSZENIOBIORCA
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia usługi lub towaru w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE 
6  OGŁOSZENIODAWCA
Użytkownik prezentujący za pośrednictwem OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE możliwość wykonania określonej Usługi, umieszczający w Serwisie Zlecenie typu Sprzedam,   Poszukuję,   Kupię,   Współpraca,   Oferuję,   Usługi,   Praca
7  KONTO
prowadzone dla Użytkownika przez Właściciela Serwisu pod unikalną nazwą (adres e-mail), w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE
8 REJESTRACJA
procedura zakładania Konta
9 REGULAMIN
niniejszy Regulamin 
 
 
Artykuł 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1  Regulamin określa zasady świadczenia przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników odpłatnych usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE.
2  Serwis OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług.
3  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE.
4  Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE jest skorzystanie z urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon) wyposażonych w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową

Artykuł 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE 

1  Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2  Osoby fizyczne powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE oraz hasła.
3  Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE oraz hasła.
4  Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE .
5  Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Właściciela Serwisu na stronach Serwisu oraz akceptację Regulaminu.
6  Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone, na warunkach określonych w Regulaminie. Wszelka komunikacja pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem będzie prowadzona drogą mailową lub pisemnie.
7  W terminie 14 dni od zawarcia umowy z Właścicielem Serwisu, Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej który znajduje się pod adresem http://ogłoszenia-firmowe.pl/pomoc-2-3.html lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma lub złożenie oświadczenia przed jego upływem). Bieg terminu do odstąpienia od umowy biegnie od dnia zawarcia umowy.
8  W wyniku prawidłowej Rejestracji Właściciel Serwisu tworzy automatycznie/ w terminie nie dłuższym niż 24h. dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (adres e-mail) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE nazwy(adres e-mail) i hasła (logowanie). Utworzenie konta  może nastąpić także podczas wystawiania Ogłoszeń przez Ogłoszeniodawcę. W takim przypadku serwis  OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE automatycznie tworzy konto Użytkownika korzystając z podanych podczas wystawiania Ogłoszenia, adres e-mail i hasła bądź kiedy hasło nie jest podane tworzone jest ono automatycznie
9  Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE . Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa powyżej, w trakcie korzystania z usług OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE , a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
10 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto
11 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
12 Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta firmowe mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcę w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
13 Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Właściciel Serwisu może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

Artykuł 4. OGÓLNE WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ

1  Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (usług) na zasadach określonych w Regulaminie.
2  Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy. Właściciel Serwisu nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia.
3  Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Ogłoszeniodawcę, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w ewidentnie błędnej kategorii.
4  Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
5  Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Właściciela Serwisu.
6  Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Ogłoszenia, a także oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.

Artykuł 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU i REKLAMACJE

1  Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Ogłoszeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość,bezpieczeństwo lub legalność przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w Ogłoszeniach, zdolność Użytkowników do wykonania umowy oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.
2  Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy
3  Właściciel Serwisu może usunąć  Ogłoszenie w przypadku, gdy czynności związane z Ogłoszeniem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Właściciela Serwisu. Wskutek usunięcia  Ogłoszenia informacje dotyczące tego Ogłoszenia  przestają być dostępne w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE , dalsze czynności w ramach tego Ogłoszenia są niemożliwe.
4. Właściciel Serwisu odpowiada za techniczną funkcjonalność serwisu i jego dostępność dla Użytkowników. W przypadku konieczności zakłóceń w działaniu serwisu, Użytkownik może zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem admin@ogłoszenia-firmowe.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Właściciela Serwisu w terminie  14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Użytkownika Właściciel Serwisu, zwróci Użytkownikowi opłatę pobraną przez Serwis w związku z transakcją objętą reklamacją. 

Artykuł 6. OPŁATY 

1  Usługi świadczone przez Właściciel Serwisu w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE są odpłatne. Wysokość opłat za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik do Regulaminu.

Artykuł 7. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1  Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

Artykuł 8. OPINIE

1.Treści opinii na temat danej firmy oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE .
3 Opinia jest zawsze przyporządkowana do konkretnego Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny oraz odpowiedzi.
4 Opinia oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
5 Właściciel Serwisu nie ingeruje w treści ocen oraz odpowiedzi Właściciel Serwisu usuwa ocenę lub odpowiedź, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych.
6 Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie opini, na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie transakcji, które nie doszły do skutku.

Artykuł 9. Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrona Danych Osobowych


Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Informacji (dalej: Polityka) została przygotowana w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w serwisie aukcyjnie.pl, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO).

Rozdział I

Definicje bezpieczeństwa informacji, ogólne cele i zakres oraz znaczenie bezpieczeństwa

§ 1

1. Celem polityki bezpieczeństwa, jest wskazanie działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie wykonać obowiązki administratora danych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych;

2. Polityką bezpieczeństwa objęte są dane osobowe, którymi zgodnie z RODO są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2

Cele Polityki realizowane są poprzez zapewnienie danym osobowym następujących cech:

a) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość  — właściwości zapewniającej, że przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b) ograniczenie celu — właściwości zapewniającej, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) minimalizacja danych — właściwości zapewniającej, że przetwarzanie danych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowość - właściwości zapewniającej, że dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) ograniczenie przechowywania - właściwości zapewniającej, że dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f). integralność i poufność - właściwości zapewniającej, że dane  przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

g). rozliczności - co oznacza, że administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie w/w zasad i jest w stanie to wykazać.

§ 3

Definicje:

1. Administrator Danych Osobowych (dalej: Administrator) –  Ogłoszenia-firmowe.pl Łukawiec ,36-004 Łąka;

2. rozporządzenie  –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

3. dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby,

4. zbiór danych - każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wedle określonych kryteriów,

5. podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 

6. organ nadzorczy  - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;

8. obszar bezpieczeństwa – pomieszczenia użytkowane przez Administratora, w których przetwarzane są dane osobowe gromadzone przez Administratora.

Rozdział II

Oświadczenie o intencjach administratora

§ 4

Administrator danych do właściwej i skutecznej ochrony danych osobowych deklaruje:

a) zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;

b) zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, w szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;

c) zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby;

d) zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

§ 5

Dla skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa Administrator zapewnia:

a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, środki techniczne i rozwiązania organizacyjne;

b) szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych i sposobów ich ochrony;

c) okresowe szacowanie ryzyka zagrożeń dla zbiorów danych;

d) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;

e) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

§ 6

Administrator danych realizując politykę bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczając dane osobowe przed:

a) udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym,

b) zabraniem ich przez osobę nieuprawnioną,

c) przetwarzaniem danych z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,

d) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.

§ 7

1. Administrator danych realizując politykę bezpieczeństwa dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych na jego terenie informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych.

2. Administrator danych zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym  dostępem oraz innymi zagrożeniami danych, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział III

Wyjaśnienie polityki bezpieczeństwa, zasad, standardów i wymagań zgodności mających szczególne znaczenie dla instytucji

§ 8

Administrator zapewnia zgodność niniejszej polityki bezpieczeństwa z przepisami określającymi zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami wykonawczymi. 

§ 9

Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do:

a) przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) postępowania zgodnie z ustaloną przez administratora polityką bezpieczeństwa oraz z „Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych". 

Rozdział IV

Definicje ogólnych i szczególnych obowiązków w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem informacji

§ 10

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przetwarzania danych przewidzianych przez przepisy prawa:

a). istnieje podstawa przetwarzania danych,

b). dane są przetwarzane rzetelnie i przejrzyście,

c). dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, i przetwarzane w sposób zgodny z tymi celami,

dane osobowe są przetwarzane w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu ich przetwarzania, 

d). dane są prawidłowe i uaktualniane,

e). czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów w których zostały zebrane, po tym okresie są anonimizowane lub usuwane, 

f). wobec osoby której dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 i 14 RODO),

g). dane są zabezpieczone przed naruszeniem zasad ich ochrony.

§ 11

Podział zagrożeń:

a) zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu) - ich występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu; ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufności danych.

b) zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów, administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania) - może dojść do zniszczenia danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych.

c) zagrożenia zamierzone - świadome i celowe działania powodujące naruszenia poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy), zagrożenia te możemy podzielić na:

- nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu),

- nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza,

- nieuprawnione przekazanie danych, 

- bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu (np. kradzież sprzętu).

§ 12

1. Naruszenie lub podejrzenie naruszenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe następuje w sytuacji:

a) losowego lub nieprzewidzianego oddziaływania czynników zewnętrznych na zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrorystyczne, itp.,

b) niewłaściwych parametrów środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń przemysłowych,

c) awarii sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazuje na umyślne działanie w kierunku naruszenia ochrony danych,

d) pojawienia się odpowiedniego komunikatu alarmowego,

e) podejrzenia nieuprawnionej modyfikacji danych w systemie lub innego odstępstwa od stanu oczekiwanego,

f) naruszenia lub próby naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie,

g) pracy w systemie wykazującej odstępstwa uzasadniające podejrzenie przełamania lub zaniechania ochrony danych osobowych - np. praca osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do obsługi systemu,

h) ujawnienia nieautoryzowanych kont dostępu do systemu,

i) naruszenia dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji (np. nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych w drukarce, itp.).

2. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia fizycznego miejsc przechowywania i przetwarzania danych osobowych np.:

a) niezabezpieczone pomieszczenia,

b) nienadzorowane, otwarte szafy, biurka, regały,

c) niezabezpieczone urządzenia archiwizujące,

d) pozostawianie danych w  nieodpowiednich miejscach – kosze, stoły itp.

§ 13

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia:

a) zabezpieczenia systemu informatycznego,

b) technicznego stanu urządzeń,

c) zawartości zbioru danych osobowych,

d) jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych,

d) innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie, pożar, kradzież itp.),

administrator danych zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło spowodować naruszenie praw lub wolności osób fizycznych.

2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło spowodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator danych zgłasza ten fakt organowi nadzorczemu, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. 

3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, administrator zawiadamia także o zdarzeniu osobę, której dane dotyczą.

Rozdział V

Wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe

§ 14

1. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno w formie tradycyjnej, jak i w systemie informatycznym, może odbywać się wyłącznie w obszarach do tego celu przeznaczonych (Obszar bezpieczeństwa).

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane także poza Obszarem bezpieczeństwa, za pomocą komputerów przenośnych mających dostęp do systemu informatycznego za pomocą sieci Internet.

§ 15

Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz do pomieszczeń, w których znajdują się serwery baz danych lub przechowywane są kopie zapasowe mogą mieć wyłącznie osoby, które posiadają do tego upoważnienie.

Rozdział VI

Rodzaj przetwarzanych danych

§ 16

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to:

-imię i nazwisko

- nazwa użytkownika

- adres e-mail

- dane adresowe (ulica, numer, dzielnica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj)

- hasło,

Rozdział VII

Określenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych

§ 17

Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do zbioru danych:

a) podłączenie urządzenia końcowego (komputera, terminala, drukarki) do sieci komputerowej dokonywane jest przez administratora sieci,

b) stosowanie programu antywirusowego z zaporą antywłamaniową na komputerach systemem operacyjnym Windows, w szczególności Eset, Smart Security.

c) zabezpieczenie, co najmniej trzystopniowe, hasłami kont na komputerach, używanie kont z ograniczonymi uprawnieniami do ciągłej pracy,

d) zabezpieczenie bazy danych osobowych hasłem dostępowym,

e) zachowanie szczególnej ostrożności przez osoby użytkujące komputer przenośny podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem, zawierający dane osobowe , w tym stosowanie środków ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.

f) pozbawienie zapisu danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkodzenie nośników zawierających dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, w przypadku ich likwidacji,  przekazania podmiotowi nieuprawnionemu lub naprawy.

g) ustawienie monitorów stanowisk przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający wgląd w dane osobom nieupoważnionym.

§ 18

Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do baz danych poprzez Internet opiera się na firewall oraz szyfrowaniu połączeń i autoryzacji dostępów do baz danych. Bazy danych znajdują się na odseparowanym serwerze z brakiem podłączenia do internetu.

§ 19

Zabezpieczenia przed utratą danych osobowych w wyniku awarii, są następujące:

a) odrębne zasilanie sprzętu komputerowego,

b) ochrona serwerów przed zanikiem zasilania poprzez stosowanie zasilaczy zapasowych,

c) ochrona przed utratą zgromadzonych danych poprzez cykliczne wykonywanie kopii zapasowych, z których w przypadku awarii odtwarzane są dane i system operacyjny,

d) ochrona przed awarią podsystemu dyskowego poprzez używanie macierzy dyskowych,

e) zapewnienie właściwej temperatury i wilgotności powietrza dla pracy sprzętu komputerowego, 

f) zastosowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez umieszczenie w serwerowni gaśnic,

okresowo kontrolowanych przez specjalistę, 

g) zwiększenie niezawodności serwerów i urządzeń sieciowych poprzez logiczne rozmieszczenie ich w szafach serwerowych.


Ochrona Danych Osobowych


1.W celu korzystania z serwisu ogłoszenia-firmowe.pl niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

3. Dane przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach:

- kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz 

- w celach podatkowych. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest  Ogłoszenia-firmowe.pl - Łukawiec 36-004 Łąka. W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Właścicielem Serwisu (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stronie http://ogłoszenia-firmowe.pl formularza wzoru o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Ogłoszenia-firmowe.pl i przesłaniu go na adres webmaster@ogłoszenia-firmowe.pl a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (adresu e-mail), Imienia , Nazwiska oraz daty zawarcia umowy. Właściciel Serwisu może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o  jej potwierdzenie

 W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Podanie danych Użytkownika w trakcie rejestracji w serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania.

Przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO. 

9. Dane Użytkowników Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.

10. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

11. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika administrator danych osobowych usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

13. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)


Artykuł 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1  Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela Serwisu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE (adres e-mail) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel Serwisu zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4  Właściciel Serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Właściciel Serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 11. ZMIANY REGULAMINU

1  Właściciel Serwisu może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu.
2  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Właścicielem Serwisu.

Artykuł 12. ROZWIĄZANIE UMOWY

1  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Właścicielem Serwisu (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stronie https://ogłoszenia-firmowe.pl/pomoc-16-5.html formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy i przesłaniu go na adres webmaster@ogłoszenia-firmowe.pl a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (adresu e-mail), Imienia , Nazwiska oraz daty zawarcia umowy. Właściciel Serwisu może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o  jej potwierdzenie
2  W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
3  Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Właściciela Serwisu za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia
4  Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Właściciela Serwisu, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.

Artykuł 13. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właściciel Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela Serwisu w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciel Serwisu w ramach OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Artykuł 14. WAŻNOŚĆ
 
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE

DODANIE OGŁOSZENIA:


5   dni- 0,00 zł

14 dni- 0,00 zł

30 dni- 0,00 zł


 

VIP ZAUFANY – Pogrubienie i Podświetlenie i Wyróżnienie i Strona Główna + Wizytówka firmy - 0,00 zł

VIP ZŁOTY – Pogrubienie i Podświetlenie i Wyróżnienie i Strona Główna - 0,00 zł

VIP SREBRNY - Pogrubienie i Podświetlenie i Wyróżnienie - 0,00 zł

VIP BRĄZOWY - Pogrubienie i Podświetlenie - 0,00 zł

 

DODANIE WIZYTÓWKI FIRMY: 30 dni 0 zł


POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z 

OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE , potwierdzający dokonanie zakupu usług.

 

 

Artykuł 1. ZAŁĄCZNIKA DO REGULAMINU OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE 


1 Wysokość opłat może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Właściciel serwisu 

poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE . 

Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela serwisu, nie krótszym jednak, 

niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE . 

Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, 

natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

 

2  Publikacja Ogłoszenia VIP ZAUFANY, VIP ZŁOTY, VIP SREBRNY, VIP BRĄZOWY następuje tak szybko, 

jak to możliwe i wykonalne.Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do 

przewidzenia, Ogłoszenie VIP ZAUFANY, VIP ZŁOTY, VIP SREBRNY, VIP BRĄZOWY nie zostanie 

opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik 

powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail,

który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE 

 

3  Okres Ogłoszenia VIP ZAUFANY, VIP ZŁOTY, VIP SREBRNY, VIP BRĄZOWY rozpoczyna się od 

momentu publikacji Ogłoszenia w OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE .

 

4  Ogłoszenie VIP ZAUFANY, VIP ZŁOTY, VIP SREBRNY, VIP BRĄZOWY będzie publikowane w 

OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE przez okres wybrany przez Użytkownika podczas 

wystawiania towaru.

 

5  W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia VIP ZAUFANY, VIP ZŁOTY, VIP SREBRNY, 

VIP BRĄZOWY przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie 

będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.

 

 6 Ogłoszenia VIP ZAUFANY, VIP ZŁOTY, VIP SREBRNY, VIP BRĄZOWY niezgodne z prawem lub 

postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich

 duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści 

pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, 

a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie 

OGŁOSZENIA FIRMOWE ONLINE , z zastrzeżeniem jednak, że będzie mogła być wykorzystana

 jedynie w celu zakupu usług .W serwisie OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE. 

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do niezwracania pobranej opłaty w przypadku ciężkiego i 

wielokrotnego naruszania polskiego prawa lub Regulaminu OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE.

 

7  W razie zmian w treści Ogłoszenia VIP ZAUFANY, VIP ZŁOTY, VIP SREBRNY, VIP BRĄZOWY 

dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Właściciel 

serwisu zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub 

usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Właściciel serwisu zastrzega sobie też 

prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienia.

 

8  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia

 Regulaminu Serwisu OGŁOSZENIA FIRMOWE ON-LINE


Moje Konto  |  
Rejestracja  |  
Firmy  |  
Pomoc  |  
Nowości  |  
Mapa serwisu  |  
Regulamin  |  
dotpay
Projekt i wykonanie JMLnet.pl